www.taxtalk.be. "/> Taxtalk -

Zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen - Veelgestelde vragen

Zonnepanelen kunnen een mooie investering zijn. Vooral indien je ze ook nog fiscaal kan inbrengen via een lening. Indien je hypothecaire lening van het huis is afbetaald of bijna is afbetaald dan wordt het zeer interessant om bijvoorbeeld je afbetaalde schuld terug op te nemen op je oude lening zodat je de notariskosten kan vermijden. Je kan bijvoorbeeld de overgebleven schuld of een deel cash aflossen zodat het bedrag van de nieuwe regeling groot genoeg is om fiscaal interessant te zijn. Dit gedeelte komt dan ook in aanmerking voor het nieuwe woonbonussysteem zodat men in sommige gevallen bijna dubbel zoveel fiscaal kan profiteren van de lening. Houdt er wel rekening mee dat indien er nog een oude schuld van de vorige lening overblijft deze dan niet meer fiscaal ingebracht kan worden aangezien de wetgever niet toelaat om het nieuwe en het oude systeem te cumuleren.

Maar de hoofdreden zou nog altijd moeten zijn dat we voor een schone omgeving moeten zorgen voor onszelf en de komende generaties. We zullen pas echt iets appreciëren wanneer het er niet meer is. Peking met zijn smog problemen mag wel aan de andere kant van de wereld zijn, maar de wereld wordt steeds kleiner.

q880ca6vlqybca0mnax5ca89o5qlcau34igecadsa0t8ca9q86ngca0g622wcaznm562cau4sa0kcauq22z1cap9b63fca5sexxrca80se33cabsjhdacaxjtlp1ca8hub0qcauv9zzqcam6c6c9caesbynn.jpg

Volgens het “BP statistical Review of World energy 2007” zijn de bewezen reserves voor olie 41 jaar, aardgas 63 jaar en steenkool 147 jaar. Uit “lichtpunt” is mij de volgende anekdote bijgebleven: “10.000 jaar geleden is de mens van de jacht overgestapt op het cultiveren van gewassen en het kweken van vee. Dit heeft een gigantische meeropbrengst gecreëerd aan voedsel. De dag vandaag jaagt de mens nog steeds op energie!”. Duitsland staat aan de wereldtop inzake de ontwikkeling en implementatie van schone technologieën. België heeft op dit vlak een achterstand van 10 jaar en heeft ook een achterstand t.o.v. het Europese gemiddelde inzake groene stroom.

Hieronder een aantal antwoorden op veel voorkomende inhoudelijke, technische en financiële vragen.

Wat betekent PV? Lees verder

 


 

Bent u een grootverdiener?

Mensen die een baan zoeken in de accountantssector nemen vaak genoegen met een lager aanvangssalaris, maar rekenen op een vergoeding in natura, zijnde kennis en ervaring’, zegt Chris Leyssens, directeur bij HR-consultant Robert Half International.

aanvangssalaris.jpgVolgens cijfers van de HR-consultant verdient een boekhouder met minder dan twee jaar ervaring die gegevens moet invoeren bruto gemiddeld tussen de 1.550 euro en 2.025 euro, afhankelijk van de omvang van het kantoor. Diezelfde boekhouder met vijftien jaar ervaring kan rekenen op een brutoloon van 2.100 tot 2.675 euro. De lonen in andere sectoren, zoals de bank- en bedrijfswereld, liggen volgens Robert Half International een stuk hoger.

Een overzicht van alle lonen vindt u in het artikel ‘Werknemers accountantsscetor zijn geen grootverdieners’ op FinanceWorld.

Volgens Chris Leyssens nemen ze dat ‘lagere’ loon er graag bij ‘uit liefde voor het vak’. Ze hopen bovendien als werknemer heel wat ervaring op te doen om nadien als zelfstandige te kunnen starten of over te stappen naar een beter betalende sector.

Doet u het ook uit liefde voor het vak of onderschat Robert Half International wat de accountantssector betaalt?


 

Bedrijfsrevisor en controller hebben een LAT-relatie

Is controlling het nieuwe modewoord in het bedrijfsleven?

Bedrijven willen een strikte controle hebben op hun operaties om snel te kunnen ingrijpen bij wisselende marktomstandigheden. Controlling wordt daarmee een vlag die almaar meer ladingen dekt. Management accounting, corporate performance management, business intelligence, het lijkt er allemaal bij te horen. Maar wat gebeurt er met de functie van controller en diens relatie met de commissaris van de onderneming?

De functie van controller evolueert: naast de klassieke controllers zijn er business controllers, business unit controllers en groepscontrollers. Elke onderneming heeft een eigen organisatiestructuur waarin controllers, interne auditoren en financiële managers hun plaats hebben. Multinationale groepen zijn het prototype van de onderneming dat ssc.jpgcontrollers inzet in de lokale of buitenlandse vestigingen. De oprichting van een shared service center voor de groep kan het belang van lokale controllers verminderen ten voordele van een groepscontroller. Deze ontwikkeling kan ook de relatie tussen het bedrijf en zijn commissaris veranderen. Veel internationaal gerichte kmo’s zouden best een controller inschakelen, maar hebben er (nog) geen. “Zij sturen dan de hoofdboekhouder - vaak zeer tegen zijn zin - voor enkele dagen naar de buitenlandse vestigingen om de cijfers op te volgen. Deze ondernemingen hebben nood aan een goede controller”, vindt Jos De Blay, accountant en lid van de raad van het Instituut van Accountant  en Belastingconsulenten (IAB ). Lees verder


 

IFRS en kredietcrisis: een stap te ver?

De fair value in IFRS is vandaag geen fair value meer” Luc Bertrand (Ackermans & Van Haaren)

 ”Het boekhoudsysteem creëert geen cash. Men dicht de boekhouding al te vaak een deugd toe die ze niet heeft” Bruno Colmont (Solvay Business School en Vlerick Gent Management School)

Tijdens de financiële crisis kregen de internationale rapporteringsnormen IFRS al heel veel kritiek te slikken. De fair value-benadering staat onder druk. Als markten opdrogen of niet goed meer functioneren wordt het bijzonder moeilijk om nog een fair value te hanteren. Bankiers en financiers trokken aan de alarmbel en kregen zowaar een aanpassing van de IFRS-norm 39.

fair-value.png

Photo credit: glasbergen

De boosdoener IAS 39 Lees verder


 

Fiscale bedragen voor aanslagjaar 2010

Vanaf 1 januari 2010 worden de meeste wettelijke bedragen inzake personenbelasting geïndexeerd. Een overzicht van enkele nieuwe bedragen die van toepassing zijn voor aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009):

 001a1.jpg

Een overzicht van alle geïndexeerde PB-bedragen vindt u terug op
www.monKEY.be.


 

Update - Woonbonus: nog verhuizen in december?

Update van het artikel Woonbonus: nog verhuizen in december? van 17 december 2007

De problematiek beschreven in vermeld artikel stelt zich niet meer (zo extreem). De wet van 24 december 2008 (BS 31 december 2008) versoepelt immers de bewoningsverplichting. Indien bouwwerkzaamheden aanslepen en beletten dat de woning tijdig wordt betrokken - dit is uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het leningsjaar - gaat de woonbonus (aftrek enige woning) niet langer definitief verloren. Men verliest de woonbonus nog enkel voor verhuizen1.jpgdat jaar (en de jaren tijdens dewelke de ‘bouwperikelen’ aanhouden). Maar zodra de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd én op voorwaarde dat de woning dat jaar (uiterlijk 31 december) alsnog wordt betrokken, verkrijgt men de woonbonus opnieuw. De termijn van 10 jaar waarvoor de verhoogde aftrek geldt, wordt hierdoor echter niet opgeschort. Deze aanpassing treedt in werking vanaf aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008).

Photo credit by: <Verhuismanager>


 

Update - Zorg voor een optimale verdeling van de woonbonus

Update van het artikel Zorg voor een optimale verdeling van de woonbonus van 27 juni 2007

De wet van 24 december 2008 (BS 31 december 2008) schaft de 85/15-regel af. Gemeenschappelijk belaste belastingplichtigen – dit zijn gehuwden en wettelijk samenwonenden – die beide recht hebben op de woonbonus (aftrek voor enige woning), kunnen vanaf aanslagjaar 2009 de leningsuitgaven vrij onder elkaar verdelen, zonder dat verdeling.jpgéén partner verplicht is  om minstens 15% van de leningsuitgaven aan te geven. Een eventuele 100/0-verdeling behoort dus ook tot de mogelijkheden. Iedere belastingplichtige mag echter nooit meer aangeven dan het maximaal aftrekbare bedrag. Dit maximum is 2650 euro (1990 + 660) voor aanslagjaar 2009 en 2770 euro (2080 + 690) voor aanslagjaar 2010.

Photo credit: <EuroGames Antwerp 2007>


 

Douane – MASP - wat verandert er concreet op 1 juli 2009?

De Europese Commissie en de Lidstaten hebben een aantal initiatieven genomen om het aangifteproces volledig te automatiseren. Deze projecten worden gecoördineerd onder het zogenaamde Multi Annual Strategic Plan (afgekort als MASP).  In België is het MASP de opvolger van PLDA.  Naast het verhogen van de efficiëntie staat op korte termijn de veiligheid centraal in het MASP. Eén van de doelstellingen van het MASP is om vanaf 1 juli 2009 de binnenkomende en uitgaande goederenstromen te controleren op basis van risico-informatie. Hiervoor is het nodig dat de douane vóór binnenkomst of vertrek een aantal gegevens van de goederen en het vervoermiddel krijgt. Het bedrijfsleven moet die gegevens bovendien elektronisch naar de douaneadministratie sturen. De belangrijkste veranderingen zijn gepland voor 1 juli 2009.  De vraag van veel ondernemingen is wat er precies verandert.

Veranderingen bij invoer van goederen

Op 1 juli 2009 wordt het Import Control System (ICS) ingevoerd. ICS is de eerste fase van het Europese Automated Import System (AIS). Met de invoering van ICS is het mogelijk om, vóórdat goederen het land via zee of lucht binnenkomen, informatie uit te wisselen tussen het goederenstroom.jpgdouanekantoor van eerste binnenkomst in de Europese Unie en opvolgende kantoren van binnenkomst in andere lidstaten. Als er bijvoorbeeld een veiligheidsrisico bekend is over goederen die de EU binnenkomen, dan kan het eerste kantoor van binnenkomst de informatie hierover doorgeven aan eventuele opvolgende douanekantoren in andere lidstaten van de Europese Unie. Lees verder

   

Photo credit by: <Logistiek.nl> 


 

Aandelenopties: laattijdige aanvaarding, wat nu?

KeuzeDe huidige wetgeving met betrekking tot de toekenning van aandelenopties aan werknemers bepaalt dat deze aandelenopties belastbaar zijn op het moment van toekenning.

Fiscaal valt het moment van de toekenning op de 60ste dag volgend op het aanbod van de opties. Sinds de wetwijziging van 2003 wordt de werknemer fiscaal geacht de optie te hebben geweigerd tenzij hij dit aanbod vóór de 60ste dag schriftelijk aanvaardt.

In de praktijk voorziet het optieplan vaak dat de werknemer het aanbod schriftelijk kan aanvaarden binnen een langere termijn dan 60 dagen, bijvoorbeeld 90 dagen.Het kan dus zijn dat de werknemer fiscaal geacht wordt de aandelenoptie te weigeren maar in werkelijkheid toch de aandelenoptie verwerft.

De vraag werd gesteld hoe de opties die na 60 dagen aanvaard werden, worden belast.

Lees verder


 

Vervolg op ….Betaalt fiscus mijn advocaatkosten terug ?

Ondertussen kunnen we al een stand van zaken maken hoe de wet toegepast wordt door onze fiscale rechters.

Hieronder 13 interessante vaststellingen :

1.  De wet voorziet een forfaitaire vergoeding, wat betekent dat ook in geval van procesmisbruik de winnende de partij geen aanspraak maakt op een volledige vergoeding van de advocaatkosten. Er is rechtspraak die in dergelijk geval de verliezende partij veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding wegens het voeren van een tergend en roekeloos geding, naast het forfaitair bedrag van de rechtsplegingvergoeding dat de advocaatkosten moet dekken; Lees verder


 Beursblogs