www.taxtalk.be. "/> Taxtalk - Taxtalk

Mag fiscus gegevens van Facebook gebruiken?

Gepubliceerd door Koen Janssens, op TaxTalk.

 

facebookgif.jpgOm een aanslag te vestigen, mag de fiscus gebruik maken van gegevens die hij op Facebook vindt. Het onderwerp kwam ter sprake op een seminarie van de Fiscale Hogeschool van 21 april 2009 over de manieren waarop de fiscus informatie opspoort. K. Anthonissen (BBI) wees op het uitgangspunt dat de fiscus alles mag gebruiken wat hij in de openbare ruimte ontdekt. En een belastingaanslag mag op “vermoedens” gebaseerd zijn. Als iemand op Facebook spreekt over zijn dure vakanties of een andere grote aankoop die niet meteen schijnt te stroken met zijn aangegeven inkomsten, belet niets de fiscus om daar conclusies uit te trekken. Bij een betwisting zal het uiteindelijk aan de rechter zijn om de waarde van het “vermoeden” te beoordelen. De spreker maakte wel één voorbehoud: de fiscus mag niet zover gaan om dwang of bedrog te gebruiken. Uitlokking valt daaronder. Een controleur die zich, zonder zijn functie of bedoelingen te onthullen, aanbiedt als “vriend” om zo meer te weten te komen, hoeven we dus nog niet onmiddellijk te vrezen.


 

Zal de fiscale consolidatie in België dan toch ingevoerd worden?

Gepubliceerd door Bart Ameye, op TaxTalk.

 

De federale regering heeft reeds in haar regeerverklaring van 18 maart 2008 het debat over de invoering van de fiscale consolidatie aangezwengeld. In een economische wereld die continu verandert, beseft de regering dat ze een omgeving moet creëren die het concurrentievermogen van de ondernemingen in de hand werkt, onder meer door middel van fiscale stimulansen. Ons land heeft met name in 2007 het stelsel van de BTW-eenheid ingevoerd. In die context zal de regering ‘onderzoeken of een wettelijk kader kan gecreëerd worden tax_consolidation_08.jpgvoor de geleidelijke fiscale consolidatie in een budgettair neutraal kader’. Dit mechanisme moet volgens de regering zorgen voor fiscale neutraliteit binnen de vennootschapsgroepen en voor een sterkere economische ruimte waar de strategische beslissingen niet zozeer meer aan de fiscale aspecten ondergeschikt zullen zijn.

 

 

Photo credit by: <Taxsation>

Lees verder op www.TaxTalk.be.


 

Aangifte PB aj. 2009: geen bijlagen meer?

Gepubliceerd door Ann Rasschaert, op TaxTalk.

 

aangifte.jpgBij de aangifte in de personenbelasting van aanslagjaar 2009 / inkomsten 2008, zal u een nieuw document vinden, het “begeleidend blad voor de verzending van de bijlagen”. Op het blad zelf staat wat extra uitleg: om uw aangifte rechtsgeldig in te vullen, is het niet vereist dat de bijlagen en bewijsstukken bij uw aangifte gevoegd worden, u moet ze enkel bewaren gedurende de zevenjarige termijn voorzien in artikel 315, lid 3 WIB92. Indien u toch echt bijlagen en bewijsstukken wil toevoegen, moet u dat volgens strikte richtlijnen doen, met het begeleidend blad en een inventaris.


 

Verhuurder blijft belast op KI bij beroepsmatig gebruik van het verhuurde pand

Gepubliceerd door Joke Vanden branden, op TaxTalk

Photo credit by: <InfoNu.nl>

De problematiek is bekend. De fiscale behandeling is verschillend naar gelang het geval de huurder–natuurlijke persoon het gehuurde pand al dan niet beroepsmatig gebruikt. Hieronder wordt eveneens verstaan de situatie waarin geheel of een deel van de huurprijs als beroepskost in aftrek wordt gebracht, bijvoorbeeld wanneer een appartement in de nabijheid van het werk gehuurd wordt om de dagdagelijkse verplaatsing naar de woonplaats te vermijden. Lees verder op TaxTalk.


 

Staat u op een ‘zwarte lijst’ van leningen ?

Gepubliceerd door Johan Lemmens, op TaxTalk.

Zwarte lijstIndien u hieraan twijfelt kan u best een kijkje nemen bij de Kredietcentrales van de Nationale Bank van België.

Er is een Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) en een Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO). Beide centrales willen helpen in de strijd tegen de overmatige schuldenlast en willen de banken  toelaten de risico’s te evalueren die zij lopen bij het toekennen van kredieten.

De CKP registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. De CKO noteert de kredieten voor een bedrag van minstens 25.000 euro die ondernemingen bij dezelfde instelling in het kader van hun professionele activiteit hebben verkregen.


Lees verder op www.TaxTalk.be.

 


 

Intracommunautaire handeling: hoe groot wordt het risico voor ondernemingen?

fraudebestrijding.gifAls we de Europese ontwerpwetgeving van de laatste jaren eens op een rijtje zetten, dan wordt het bijzonder duidelijk dat de strijd tegen de fiscale fraude, de btw-fraude in het bijzonder, één van, dan wel dé topprioriteit is van de Europese wetgever. Hier werd eerder op TaxTalk al naar verwezen (btw-systeem: gedoemd om steeds ingewikkelder te worden? van 25/09/2007).

Een verlegging van heffing zoals in dat artikel besproken, is één van de mogelijke pistes. Een ander initiatief, namelijk die van de invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid, is door de Commissie onlangs in een voorstel tot wijziging van richtlijn omgezet (COM 2008/805, 1 december 2008). Het is de bedoeling dat de Lidstaten deze wetgeving, wanneer aanvaard op Europees niveau, ingevoerd zullen hebben vóór 1 januari 2010.

Volgens de ontwerptekst zal een btw-plichtige die goederen levert onder de vrijstelling voor intracommunautaire leveringen (leveringen waarbij de goederen verzonden worden van één Lidstaat naar een andere Lidstaat en waarbij de koper in zijn Lidstaat gehouden is tot het belasten met btw van de intracommunautaire verwerving ingevolge de aankoop van de goederen) hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de btw die op voormelde verwerving verschuldigd is, maar door de afnemer niet werd voldaan. Lees verder op www.TaxTalk.be.


 

Erfgenamen van ’slecht presterende’ aandelen krijgen extra keuzemogelijkheid

Het is genoegzaam bekend dat de financiële crisis lelijk huis heeft gehouden in menig aandelenportefeuille. Aandelen die op de dag van het overlijden nog een verkoopwaarde hadden maar kort nadien spectaculair in waarde dalen of zelfs quasi waardeloos zijn geworden, het zijn geen uitzonderlijke fenomenen.

Indien deze waardedaling het gevolg is van omstandigheden buiten de wil van de overleden is het buitengewoon pijnlijk om op het ogenblik van indiening van de aangifte van nalatenschap waardeloze aandelen te waarden op hun historische verkoopwaarde ten dage van het overlijden.

Welnu, de Vlaamse decreetgever heeft hierop (deels) geanticipeerd. Lees verder


 

Liegen tegen de auditor

Liegen tegen de commissaris is een doodzonde. Groter kan de vertrouwensbreuk tussen liegen.jpgde onderneming en zijn statutaire controleur niet zijn. Volstaat het dat de commissaris een onthoudende of afkeurende verklaring afgeeft of neemt hij best meteen ontslag? Gewezen Deloitte-voorzitter William Parrett nam geen blad voor de mond toen hij in 2006 verklaarde dat liegen tegen de auditor simpelweg strafbaar moet zijn.

Beleggers en allen die betrokken zijn bij een onderneming eisen terecht correcte informatie”, stelt Parrett. “Zij stellen hoge verwachtingen in de auditor die de rekeningen controleert. Tussen verwachtingen en realiteit gaapt vaak nog een diepe kloof.  De verwachtingskloof tussen wat beleggers verwachten van de auditor en wat hij echt kan leveren, is nog niet gedicht. Integendeel, ze groeit nog. Het staat buiten kijf dat de beleggergemeenschap een grotere precisie wil van de auditor. Het eerste wat hem te doen staat, is uitleggen wat hij precies doet. De toezichthouders moeten hem helpen om deze verwachtingskloof te dichten.” In de meeste landen is het jammer genoeg geen misdaad om te liegen tegen de auditor. “Dat kan toch niet”, vindt Parrett. “Liegen tegen de auditor moet worden bestraft door de rechtbank. In de meeste landen moet een bedrijf trouwens ook niet uitleggen waarom het van auditor verandert. Ook dat proces moet veel transparanter worden.”  

Bevestigingsbrief verplicht  Lees verder


 

Opschorting tot 1 juli 2009 van verplicht gebruik van XML-opgaven voor globalisatieaangiften

Gepubliceerd door Pieter Haesaert op TaxTalk.

In de vereenvoudigde procedures is het mogelijk om een aanvullende aangifte periodiek in te dienen.

De periodieke aangiften betreffen in de meeste gevallen maandaangiften. Met name wordt van deze mogelijkheid veel gebruik gemaakt bij domiciliëring bij invoer of in combinatie met de economische douaneregelingen (douane-entrepot, actieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht).

Photo credit by: <Embassy Freight>

douane-papier.jpgMet de omzendbrief nr. D.D. 274.057 van 1 december 2006 betreffende de invoering van de nieuwe toelichting op het enig document (D.I. 530.11) en de omzendbrief nr. D.D. 273.416 van 12 juli 2007 betreffende de papierloze aangifte inzake douane en accijnzen (PLDA) (D.I. 530.11) werd door de douane een verplichting opgelegd om de globalisatieaangiften in te dienen met gebruikmaking van een XML-opgave. De bedoeling is dat de aanvullende aangifte en de bijlage elektronisch worden ingediend in plaats van op papier of CD-rom zoals nu het geval is.

De douane heeft recentelijk laten weten dat deze verplichting wordt opgeschort tot 1 juli 2009. Lees verder


 

Zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen - Veelgestelde vragen

Zonnepanelen kunnen een mooie investering zijn. Vooral indien je ze ook nog fiscaal kan inbrengen via een lening. Indien je hypothecaire lening van het huis is afbetaald of bijna is afbetaald dan wordt het zeer interessant om bijvoorbeeld je afbetaalde schuld terug op te nemen op je oude lening zodat je de notariskosten kan vermijden. Je kan bijvoorbeeld de overgebleven schuld of een deel cash aflossen zodat het bedrag van de nieuwe regeling groot genoeg is om fiscaal interessant te zijn. Dit gedeelte komt dan ook in aanmerking voor het nieuwe woonbonussysteem zodat men in sommige gevallen bijna dubbel zoveel fiscaal kan profiteren van de lening. Houdt er wel rekening mee dat indien er nog een oude schuld van de vorige lening overblijft deze dan niet meer fiscaal ingebracht kan worden aangezien de wetgever niet toelaat om het nieuwe en het oude systeem te cumuleren.

Maar de hoofdreden zou nog altijd moeten zijn dat we voor een schone omgeving moeten zorgen voor onszelf en de komende generaties. We zullen pas echt iets appreciëren wanneer het er niet meer is. Peking met zijn smog problemen mag wel aan de andere kant van de wereld zijn, maar de wereld wordt steeds kleiner.

q880ca6vlqybca0mnax5ca89o5qlcau34igecadsa0t8ca9q86ngca0g622wcaznm562cau4sa0kcauq22z1cap9b63fca5sexxrca80se33cabsjhdacaxjtlp1ca8hub0qcauv9zzqcam6c6c9caesbynn.jpg

Volgens het “BP statistical Review of World energy 2007” zijn de bewezen reserves voor olie 41 jaar, aardgas 63 jaar en steenkool 147 jaar. Uit “lichtpunt” is mij de volgende anekdote bijgebleven: “10.000 jaar geleden is de mens van de jacht overgestapt op het cultiveren van gewassen en het kweken van vee. Dit heeft een gigantische meeropbrengst gecreëerd aan voedsel. De dag vandaag jaagt de mens nog steeds op energie!”. Duitsland staat aan de wereldtop inzake de ontwikkeling en implementatie van schone technologieën. België heeft op dit vlak een achterstand van 10 jaar en heeft ook een achterstand t.o.v. het Europese gemiddelde inzake groene stroom.

Hieronder een aantal antwoorden op veel voorkomende inhoudelijke, technische en financiële vragen.

Wat betekent PV? Lees verder

 


 Beursblogs