Ook bestuurders kunnen woning onbeslagbaar laten verklaren

  • Gepost op maandag 12 oktober 2009 om 10:46
  • door De Standaard Online

Zelfstandigen kunnen zich ten dele beschermen tegen hun schuldeisers door hun privé-woning onbeslagbaar te laten verklaren via een uitdrukkelijke verklaring afgelegd ten overstaan van een notaris. Er was tot voor kort twijfel over de vraag of ook vennootschapsmandatarissen (bestuurders van NV’s, zaakvoerders van BVBA’s) dat kunnen. Maar de wetgever heeft die twijfel nu weggenomen.


Sinds 8 juni 2007 kunnen zelfstandigen hun privéwoning (hoofdverblijfplaats) aan beslag vanwege hun schuldeisers onttrekken mits het laten opstellen van een uitdrukkelijke verklaring in die zin ten overstaan van een notaris (wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen IV, B.S. 8 mei 2007, Ed. 3, artikelen 72 tot 83).


Deze mogelijkheid staat open voor natuurlijke personen die in België een beroepsbezigheid uitoefenen. Ze moeten dit op zelfstandige basis doen, en dus niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden zijn. Bovendien moet de activiteit uitgeoefend worden in hoofdberoep. Zijn dus concreet geviseerd: de zelfstandige handelaars en ambachtslui, maar evenzeer de titularissen van een vrij beroep.


Of ook bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen de verklaring van onbeslagbaarheid kunnen afleggen werd door sommigen in twijfel getrokken. De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft steeds de stelling verdedigd dat ook bestuurders, zaakvoerders en andere vennootschapsmandatarissen van de bescherming kunnen genieten, voor zover zij aan de wettelijke voorwaarden voldoen. 


Toen minister Sabine Laruelle, bevoegd voor KMO’s, Zelfstandigen en Landbouw, hierover vorig jaar mondeling geïnterpelleerd werd door Kamerlid Peter Logghe tradt ze de redenering van het notariaat bij. Volgens de minister vallen de bestuurders van de vennootschappen onder de toepassing van de wet aangezien ze als zelfstandigen worden beschouwd en er voor hen in de wet geen enkel voorbehoud werd gemaakt (Vraag van 5 maart 2008, Kamer 2007-2008, CRIV 52 COM 136 en Vraag van 8 april 2008, Kamer 2007-2008, CRIV 52 COM 151).


Het standpunt van de minister is ondertussen formeel opgenomen in de wet, zodat hierover voortaan rechtszekerheid bestaat. Door artikel 118 van de Wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen (B.S. 19 mei 2009, blz. 37860) werd artikel 72 van de wet van 25 april 2007 aangevuld. Dat zegt nu in niet mis te verstane bewoordingen dat de activiteit van mandataris van een rechtspersoon een zelfstandige beroepsbezigheid uitmaakt in de zin van de hier bedoelde wet. 


Van de gelegenheid werd ook gebruik gemaakt om artikel 73 van de wet van 2007 aan te vullen met een bepaling die als volgt luidt: “De verbintenis van een zelfstandige om geen verklaring af te leggen in de toekomst is absoluut nietig”. Een bepaling die geen verdere commentaar behoeft.


Er werd tenslotte in artikel 82 van de wet verduidelijking gebracht over het ereloon voor de notaris die de notariële verklaring van onbeslagbaarheid opstelt. De wetgever legde in 2007 zelf het ereloon vast dat de notaris mag vragen. Dit is vastgelegd op 500 euro voor het opstellen van de verklaring en nog eens 500 euro voor de inschrijving op het hypotheekkantoor. De doorhaling ervan kost eveneens 500 euro. Nu is de wettekst aangevuld met een bepaling die stelt dat het hier bedoelde ereloon slechts één keer verschuldigd is wanneer de aangifte (of de herroeping) betrekking heeft op een zelfstandige en zijn meewerkende echtgenoot, of op twee zelfstandigen die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen en die gezamenlijk hun activiteit uitoefenen in dezelfde vestigingseenheid.


Eric Spruyt

Notaris-vennoot Berquin Notarissen cvba, Brussel 

Docent Hogeschool Universiteit Brussel (HUB), Fiscale Hogeschool


 

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.Beursblogs